MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • TARAFLAR
Satıcı Ad Soyad/Unvan : ### (“Satıcı” olarak anılacaktır.)
Mersis/T.C. Kimlik No : ###
Tebligat Adresi : ###
E-posta : ###
Telefon : ###
İle
Alıcı Ad Soyad/Unvan : ### (“Alıcı” olarak anılacaktır.)
Teslimat Adresi : ###
E-posta : ###
Telefon : ###

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) Satıcı (“Satıcı”) ve Alıcı (“Alıcı”) ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.

 •  ARACI HİZMET SAĞLAYICI
Aracı Hizmet Sağlayıcı Unvan : Cepicep Bilişim Anonim Şirketi. (“Cepicep” veya “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)
Mersis No : 0206137104900001
Adres : Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi İbrahim Yılmaz Apartmanı Blok No:57 İç Kapı No:2 Kadıköy/İstanbul
E-posta : ###
Telefon : ###
 • Alıcı ve Satıcı; Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın Site üzerinde yayınlanan/ilan edilen Ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya acente sıfatının bulunmadığını; Ürün’ün Alıcı’ya tedariki/teslimi ile ilgili her türlü eylemin Satıcı tarafından gerçekleştirileceğini, Alıcı’nın Ürün ile ilgili her türlü talebinin muhatabının Satıcı olduğunu; Alıcı’nın cayma hakkını Satıcı’ya karşı kullanacağını; Ürün’e ilişkin faturanın Satıcı tarafından kesileceğini; bu nedenlerle Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir hukuki/cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Taraflar, işbu Sözleşmeye konu Ürün’ün sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Satıcı’ya ait olduğunu; Cepicep’in Alıcı ve Satıcı arasındaki işbu Sözleşmenin tarafı olmadığını ve işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcı, Cepicep kullanıcı sözleşmesinde açıklanan işleyişin sağlanması amacıyla satışa sunduğu Ürün’e ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Cepicep’i temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Cepicep, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı, Ürün’e ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla Cepicep’e yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.
 • SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI
 • İşbu Sözleşme’nin amacı, fiyat ve özellikleri aşağıda belirtilen ve Alıcı tarafından www.cepicep.com alan adlı internet sitesi (“Website”) ve Cepicep’in belirleyeceği mobil uygulama benzeri başka platformlar (Website ile birlikte “Cepicep Platformu”) üzerinden elektronik olarak sipariş edilen Ürün’ün satışı ve teslimatına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) kapsamında Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. 
 • Taraflar’ın hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, teslimat esasları ve diğer işlemler; işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında belirlenecektir, Taraflar sayılan mevzuat hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
 • SÖZLEŞMENİN TARİHİ
 • İşbu Sözleşme Taraflar arasında internet ortamı üzerinden bildirilen icap ve kabul üzerine ### tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE SATIŞ İŞLEMİNİN ŞARTLARI
 • İşbu Sözleşme’nin konusunu, Satıcı tarafından Cepicep Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen şartlarla Alıcı’nın satın alması için Platform’da sergilenen ikinci el cep telefonları (“Ürün”) oluşturmaktadır.
 • Ürün’ün satış fiyatı; satış bedelini ve vergiyi içerir. Satıcı tarafından yapılabilecek indirimler, kuponlar, sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
 •  Satıcı tarafından siparişi verilen Ürün’ün detayları aşağıda verilmektedir:
Alıcı’nın Adı Soyadı ###
Toplam satış bedeli (KDV dahil): ###
Ödeme şekli: ###
Teslim masraflarının ait olduğu taraf: ###
Teslim süresi: ###
Teslim bedeli (TL): ###

 • ÖDEME
 • Sipariş edilmek istenen Ürün’ün KDV dahil TL (Türk lirası) tutarı Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili tutar ödeme sisteminde tutulur.
 • Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığının Cepicep tarafından Satıcı’ya bildirimde bulunulduğu andır.
 • SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Satıcı, TKHK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Satıcı, Ürün’ün tedarik edilmesi, Alıcı’ya teslim edilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşme ile belirtilen bütün hususlarda Alıcı karşısında münhasıran sorumlu olduğunu, Aracı Hizmet Sağlayıcı Cepicep’in Ürün’e, Ürün’ün teslimine ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, Aracı Hizmet Sağlayıcı ile arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı; Alıcı’nın Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ödeme yapmakla ödeme borcunu ifa etmiş sayılacağını, Alıcı’nın kendisine ayrıca ödeme yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, Sözleşme’nin bir gereği olarak yararın ve hasarın işbu Sözleşme’nin kurulması anında Alıcı’ya intikal edeceğini ve Alıcı’nin bildirim külfetine uyduğu takdirde kendisinin Ürün’de ortaya çıkan açık ve örtülü ayıplardan sorumlu olacağını bildiğini kabul eder.
 • Satıcı, Ürün’ün tedarikini ve Alıcı’ya teslimini işbu Sözleşme’de yer alan maddeler doğrultusunda eksiksiz ve tam ifa etmekle yükümlü olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Ürün’ün herhangi bir sebeple tedarik/teslim edilememesinden veya üçüncü kişilerden Ürün’ün satışı ile ilgili gelecek her türlü idari para cezası, şikayet, talep ve/veya davalardan kaynaklanacak her türlü zararlara ilişkin sorumluluk Satıcı’ya aittir.
 • Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 • Kargo firmasının, Ürün’ün teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün’ün teslim edilememesinden dolayı Satıcı ve/veya Aracı Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamaz.
 • Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için, Ürün Bedeli’nin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün Bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün teslimi yükümlülüğünü ifa etmekten kurtulmuş kabul edilir.
 • Satıcı’nın Ürün’ü teslim etmesi imkansız hale gelir ise, Satıcı bu durumu Teslim Süresi içerisinde Alıcı’ya bildirmekle ve Ürün Bedeli’ni bildirimden itibaren 14 (Ondört ) gün içerisinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
 • Satıcı, Alıcı’nın işbu Sözleşme’den doğan şikâyetlerini makul bir süre ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Alıcı, her türlü şikâyetini Cepicep Platformu üzerinden mesaj iletmek yöntemi ile Satıcı’ya yöneltebilecektir.
 • Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (Üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.
 •  ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 • Alıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olmadan önce, sipariş edilen Ürün’ün temel özelliklerinin, vergisiz ve vergiler dahil fiyatının, mevcut ödeme yöntemlerinin ve teslimata ilişkin bilgilerin yer aldığı Ön Bilgilendirme Formu’nu (“Form”) elektronik olarak onaylayacaktır.
 • Alıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı konumunda olan Cepicep’in işbu Sözleşme’de taraf olarak yer almadığını, Sözleşme’ye taraf olan Satıcı’nın Madde 1’de bilgileri yer alan Satıcı olduğunu, Ürün, Ürün’ün teslimi ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin talep ve şikayetlerinde tek muhatabının Satıcı olduğunu kabul ve beyan eder.
 • Alıcı, sipariş vermekle birlikte işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılacak ve siparişinin onaylanması ile birlikte Sözleşme’de belirtilen ödeme şekline uygun olarak ödemeyi gerçekleştirecektir.
 • İşbu Sözleşme’nin kurulması esnasından itibaren Ürün ile ilgili hasar ve yarar Alıcı’ya intikal edecektir.
 • Ürün’de ortaya çıkan açık ve örtülü ayıplarda Alıcı, ihbar külfetine uyması gerektiğini bildiğini kabul eder.
 • Alıcı, Satıcı’nın isim soyisim, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu Ürün’ün nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları ve şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar başta olmak üzere işbu Sözleşme kapsamında gereken tüm bilgiler hakkında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
 • Alıcı Sözleşme konusu Ürün’e yönelik Ürün Bedeli’ni Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş sayılacak ve bir daha Satıcı’ya ödeme yapmayacaktır.
 • CEPİCEP’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Cepicep işbu Sözleşme’ye taraf olmamakla beraber, Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olup satış faaliyetlerinin yapılmasına yönelik elektronik ticaret ortamını sağlamak ile yükümlüdür. 
 • Cepicep; Taraflar’ın Platform üzerinden gerçekleştirdiği işbu Sözleşme kapsamında kefil, taraf, lehtar, garantör ya da hiçbir suretle hak ve yükümlülük sahibi olmayıp; Satıcı’nin edimini ifa etmemesinden kaynaklanan hiçbir maddi veya manevi zarardan da sorumlu değildir. Bu sebepten dolayı Cepicep’e bu kapsamda herhangi bir talepte bulunulamaz.
 • Cepicep, Satıcı’ya ilişkin bilgilerin, Ürün sayfasında gösterilebilmesi ve güncellenebilmesi için gerekli teknik imkanları sağlamakla yükümlüdür. 
 • Cepicep, Satıcı tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik veya içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. 
 • Cepicep, Taraflar’ın işbu Sözleşme’ye ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranışlarından doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.
 • Cepicep, Ürün’e ilişkin siparişi aldığını, işlemin yapıldığı ortam üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması gibi araçlardan en az biriyle gecikmesizin Satıcı ve Alıcı’ya bildirir.
 •  CAYMA HAKKI 
 • Alıcı; Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki, cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. 
 • Aracı Hizmet Sağlayıcı Cepicep, İşbu Sözleşme’nin tarafı olmadığından ve Sözleşme’nin 2. maddesi uyarınca sınırlı olarak yetkilendirildiğinden, sadece cayma hakkı bildirimi Cepicep’e yapılacak olup, Ürün Bedeli’nin iadesi Cepicep’ten talep edilemeyecektir. 
 • Alıcı’nın cayma hakkını kullandığını bildirdiği tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde, Satıcı, Alıcı’ya ek bir masraf yükletilmeksizin, Ürün Bedeli’ni Alıcı’ya iade edecektir.
 • Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar Satıcı’ya aittir.
 •  İFANIN İMKANSIZLAŞMASI
 • Sipariş konusu Ürün’ün teslim ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak bildirmeli ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. 
 •  SÖZLEŞME’DEN DÖNME
 • Ödemenin yapılmadığı veya bankadan iptal edildiği durumlarda Satıcı Sözleşme’den dönebilecek, henüz ifa etmediyse Ürün’ü ifa etmek zorunda olmayacak; ifa ettiği Ürün’ü ise geri alabilecektir. 
 • Satıcı’nin Ürün’ü Alıcı’nın siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim etmemesi halinde Alıcı Sözleşme’den dönebilir. Aracı teslimat firmalarının (kargo vs.) gecikmeleri bu 30 gün kapsamında değerlendirilemez.  Sözleşme’den dönme durumunda Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde Alıcı’ya temerrüt faiziyle birlikte geri ödemekle yükümlüdür.
 • Satıcı’dan Sözleşme konusu Ürün’ün ifası yükümlülüğünün yerine getirilmesinin beklenemeyeceği hallerde, Alıcı derhal durumdan haberdar edilecek ve Alıcı’nın ödemiş olduğu satış bedeli kendisine iade edilerek Sözleşme’den dönülecektir.
 • İşbu Sözleşme kapsamındaki dönme bildirimleri; yazılı olarak ve Sözleşme’de belirtilen e-posta adreslerine dönme iradesinin yönlendirilmesi sureti ile yapılacak ve diğer Taraf’a beyanın ulaşması ile hüküm doğuracaktır.
 •  BİLDİRİMLER 
 • İşbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Madde 1’de belirtilen e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır.
 •  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyeti ve Alıcı’nin Ürün’ü satın aldığı yer veya yerleşim yeri Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
 • Tüketici sıfatını haiz olmayan Alıcı için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 •  YÜRÜRLÜK
 • Alıcı, işbu Sözleşme’nin dijital olarak kabul edilmesi ve onaylanmasından sonra Platform üzerinden verilen siparişin ödemesinin yapılması ile birlikte, bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve böylelikle işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.
SATICI ALICI
### ###
ONAY TARİHİ ONAY TARİHİ
##/##/#### ##/##/####
tr_TRTürkçe